Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE
WWW.NIERUCHOMOSCI-JELENIA.PL

SPIS TREŚCI
DEFINICJE 1
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3
§ 2 USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU 4
§ 3 ZAKŁADANIE, PROWADZENIE I REZYGNACJA Z KONTA UŻYTKOWNIKA 4
§ 4 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZENIA I DODANIE FIRMY DO BAZY 5
§ 5 PROMOCJA OGŁOSZENIA 7
§ 6 NEWSLETTER I SUBSKRYPCJA 9
§ 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 10
§ 8 ZGŁASZANIE NARUSZEŃ 11
§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 11
§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE 12
§ 7 POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA REKLAMACJI KONSUMENCKICH 12
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13
ZAŁĄCZNIKI 15
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU – POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA I FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 15


Definicje
Kodeks cywilny ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
Konto konto założone przez Użytkownika, które umożliwia skorzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę za Pośrednictwem Serwisu (z wyłączeniem usługi Subskrypcji)
Konsument Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoba fizyczna, o której mowa
w art. 221 Kodeksu cywilnego (w szczególności więc osoba fizyczna, która chce skorzystać z usług w celach prywatnych).
Prawo konsumenckie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Serwis Portal internetowy zamieszczony pod adresem www.nieruchomosci-jelenia.pl

Usługa usługi świadczone drogą elektroniczną (w rozumieniu UŚUDE) przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
Usługodawca Paulina Jankiewicz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PAULINKA PAULINA JANKIEWICZ, ul. Sudecka 23, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6161503755, REGON 022429140

UŚUDE ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Użytkownik osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu będąca Konsumentem, osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawna lub jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała rejestracji
w Serwisie

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Usługodawca jest właścicielem Serwisu.
2. Serwis ma na celu publikację i promocję ogłoszeń dotyczących nieruchomości z Jeleniej Góry i okolic. Serwis nie służy zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikami i innymi osobami. Usługodawca nie jest pośrednikiem w umowach zawieranych, które dotyczą nieruchomości prezentowanych w Serwisie.
3. Regulamin określa:
1) Rodzaje i zakres Usług;
2) Warunki świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca; zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
3) Tryb postępowania reklamacyjnego
4) warunki zawierania i rozwiązywania Umów.
4. Regulamin jest dostępny w Serwisie przed zawarciem Umowy nieodpłatnie (pod adresem: …), w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
5. Dostęp i korzystanie z Serwisu dla odwiedzających jest bezpłatny. Odpłatne są jedynie Usługi dla Użytkowników, które są określone w § 5 Regulaminu, oznaczone jako odpłatne.
6. Dostęp do Konta jest chroniony hasłem ustalonym przez Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany chronić hasło przed osobami trzecimi celem zminimalizowania zagrożenia związanego z dostępem do Konta przez osoby nieuprawnione.
7. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, o czym Użytkownik jest informowany wchodząc po raz pierwszy na stronę internetową Serwisu. Jeżeli Użytkownik akceptuje ich stosowanie, klika „Rozumiem i akceptuję”. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie wyłączyć stosowanie plików „cookies” z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje, w tym dotyczące celów i funkcji stosowania przez Serwis plików „cookies”, znajdują się w Polityce prywatności znajdującej się pod następującym adresem: ………………………. .
8. Dostęp do Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
1) dostęp do sieci Internet (łącze min. 2 Mb/2);
2) dostęp do przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge);
3) dostęp do sprzętu i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Sieci Internet i przeglądarki internetowej;
4) w przypadku chęci rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie adresu e-mail.
§ 2 Usługi świadczone w ramach Serwisu
1. Usługodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi Serwis, za pomocą którego świadczy Usługi założenia i prowadzenia Konta, w ramach którego umożliwia zamieszczanie i promocje ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub najmu nieruchomości w Serwisie (domów, mieszkań, działek, magazynów i hal, garaży, pokoi, lokali i obiektów użytkowych), dodawanie danych rejestrowych firmy do bazy firm, a także korzystanie z usługi newsletter. Dla odwiedzających Serwis, którzy nie są Użytkownikami Usługodawca świadczy usługę subskrypcji.
2. Usługi polegają na możliwości zamieszczenia przez Użytkowników z wykorzystaniem Konta ogłoszeń dotyczących nieruchomości w Serwisie, dodawaniu danych rejestrowych działalności gospodarczej do bazy firm, promowaniu ogłoszenia, automatycznym odświeżaniu ogłoszenia, pogrubieniu ogłoszenia, podświetlaniu ogłoszenia, wyświetlaniu ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.
3. W celu skorzystania z Usługi niezależnie od jej odpłatności konieczne jest założenie konta w Serwisie, zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu, z wyłączeniem usługi Subskrypcji.
4. Zamieszczone ogłoszenia dotyczącego nieruchomości w Serwisie może być prezentowane w zasobach Serwisu maksymalnie 30 dni, z zastrzeżeniem skorzystania przez Użytkownika z Usługi automatycznego przedłużania publikacji ogłoszenia.
§ 3 Zakładanie, prowadzenie i rezygnacja z Konta Użytkownika
1. Użytkownik może założyć i prowadzić bezpłatne Konto Użytkownika w serwisie.
2. Przewidziane są dwa typy konta:
1) zwykłe – dla Użytkowników nieprowadzących działalności gospodarczej;
2) firmowe – dla Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą.
3. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w zakresie świadczenia Usług oraz założenie Konta.
4. Czas trwania świadczenia usług w ramach Konta w Serwisie jest nieoznaczony. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy a tym samym usunięcia Konta w każdym czasie. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien przesłać oświadczenie na adres mailowy [email protected].
5. Użytkownikowi, który jest Konsumentem przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia (tj. od daty zarejestrowania się w Serwisie).
6. Założenie i prowadzenie Konta zwykłego pozwala Użytkownikowi na składanie ofert Usługodawcy w zakresie zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie oraz podglądzie już zamieszczonych ogłoszeń.
7. Założenie i prowadzenie Konta firmowego pozwala Użytkownikowi na składanie ofert Usługodawcy w zakresie zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie oraz podglądzie już zamieszczonych ogłoszeń oraz na dodanie danych rejestrowych firmy do zakładki „baza firm” dostępnej w Serwisie.
8. W celu założenia Konta Użytkownik powinien dokonać rejestracji w Serwisie, która jest dostępna pod adresem:
http://nieruchomosci-jelenia.pl/funcs.php?name=user&file=register
§ 4 Zamieszczanie ogłoszenia i dodanie firmy do bazy
1. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie wymaga dokonania zgłoszenia przez Użytkownika oraz akceptacji ogłoszenia przez Usługodawcę.
2. Użytkownik zgłasza ogłoszenie do Usługodawcy po zalogowaniu się na swoje Konto, za pomocą formularza dostępnego w panelu Użytkownika.
3. Dokonując zgłoszenia ogłoszenia Użytkownik ustala jego indywidualnie brzmienie w oparciu o zapytania formularza, przy czym pola dotyczące … są obowiązkowe. Użytkownik obowiązuje się przy tym do podawania informacji prawdziwych i aktualnych na moment dokonywania zgłoszenia. Przedmiot ogłoszenia powinien być opisany w sposób precyzyjny i kompletny, tak aby nie wprowadzał w błąd odbiorców ogłoszenia. Podana cena powinna być ceną brutto.
4. Dokonując czynności, o których mowa w ustępie poprzednim Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania treści o charakterze bezprawnym, tj. w szczególności niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym np. wypełnianie formularza kontaktowego w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody bądź wysyłania wiadomości o treściach wulgarnych, wysyłania treści stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co do których Użytkownikowi nie przysługują autorskie prawa majątkowe.
5. Dokonując zgłoszenia Użytkownik uprawniony jest także do przesłania zdjęć nieruchomości, które mają być dołączone do ogłoszenia w Serwisie.
6. Po dokonaniu zgłoszenia przez Użytkownika, Usługodawca dokonuje weryfikacji ogłoszenia.
7. Po akceptacji przez Usługodawcę treści ogłoszenia dokonuje on jego publikacji w Serwisie na okres 30 dni, który liczony jest od momentu zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie.
8. W razie braku akceptacji ogłoszenia przez Usługodawcę, Użytkownik zostaje poinformowany w formie mailowej o tym fakcie. Jeżeli występujące braki/wady zgłoszenia można uzupełnić Usługodawca w porozumieniu z Użytkownikiem dokona modyfikacji zgłoszenia na podstawie informacji uzyskanych od Użytkownika. W razie braku możliwości dokonania tego rodzaju czynności Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności odrzuceniu zgłoszenia i konieczności dokonania ponownego zgłoszenia.
9. Do momentu zakończenia publikacji ogłoszenia w Serwisie dotyczącego danej nieruchomości nie ma możliwości publikacji ogłoszenia w Serwisie obejmującego tę samą nieruchomość.
10. W okresie publikacji ogłoszenia w Serwisie Użytkownik może modyfikować treść ogłoszenia, usunąć ogłoszenie lub skorzystać z dostępnych usług promujących ogłoszenie. W celu dokonania tych czynności Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą mailowo na adres [email protected].
11. W razie otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia, o którym mowa w § 8 Użytkownik zobowiązany jest do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień dotyczących wskazanych naruszeń z jego strony. W razie potwierdzenia dokonania przez Użytkownika naruszeń, które to polegały będą na dostarczeniu Usługodawcy treści bezprawnych Usługodawca uprawniony będzie do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w zakresie realizowanych na rzecz Użytkownika usług w zakresie wynikającym z Regulaminu.
12. Użytkownik, który założył konto firmowe może po zalogowaniu na Konto dodać dane rejestrowe do bazy firm prowadzonej w Serwisie. W celu dodania danych rejestrowych firmy do bazy firm Użytkownik powinien uzupełnić formularz znajdujący się na Koncie Użytkownika oznaczony …. Publikacja danych rejestrowych dokonywana jest po jej akceptacji przez Usługodawcę. Usługa ta jest bezpłatna
i dokonywana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie usunąć wpis przesyłając oświadczenie o rezygnacji z tej usługi na adres mailowy Usługodawcy [email protected].
§ 5 Promocja ogłoszenia
1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z płatnych usług mających na celu promocję ogłoszenia, które ma być opublikowane lub ogłoszenia już opublikowanego w Serwisie.
2. Płatna promocja ogłoszenia może polegać na:
a. automatycznym przedłużeniu publikacji ogłoszenia;
b. pogrubieniu ogłoszenia;
c. podświetleniu ogłoszenia;
d. wyświetlaniu ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.
3. Usługa automatycznego przedłużenia publikacji ogłoszenia polega na jednorazowym lub wielokrotnym automatycznym przedłużeniu opublikowanego już ogłoszenia.
4. Jednorazowe automatyczne przedłużenie ogłoszenia ma na celu to aby zamieszczone ogłoszenie nie zostało automatycznie usunięte z Serwisu po upływie 30 dni od momentu jego publikacji, a było opublikowane przez okres 60 dni. Koszt usługi wynosi … zł brutto.
5. Wielokrotne automatyczne przedłużenie ogłoszenia ma na celu to aby zamieszczone ogłoszenie nie zostało automatycznie usunięte z Serwisu po upływie każdych kolejnych 30 dni od momentu jego publikacji, a było opublikowane przez dowolny okres ustalony przez Użytkownika, jednak nie dłuższy niż 120 dni. Koszt usługi wynosi … zł brutto.
6. Usługa pogrubienia ogłoszenia polega na pogrubieniu treści ogłoszenia, która jest widoczna w zbiorczym zestawieniu ogłoszeń z danej kategorii. Czas trwania usługi może wynosić minimalnie 7 dni, a maksymalnie przez cały okres publikacji ogłoszenia. Koszt usługi wynosi … zł brutto za każdy dzień realizacji usługi przy czym płatność dokonywana jest zbiorcza za cały okres na jaki usługa została zamówiona.
7. Usługa podświetlenia ogłoszenia polega na podświetleniu treści ogłoszenia, która jest widoczna w zbiorczym zestawieniu ogłoszeń z danej kategorii. Czas trwania usługi może wynosić minimalnie 7 dni, a maksymalnie przez cały okres publikacji ogłoszenia. Koszt usługi wynosi … zł brutto za każdy dzień realizacji usługi przy czym płatność dokonywana jest zbiorcza za cały okres na jaki usługa została zamówiona.
8. Usługa wyświetlania ogłoszenia na stronie głównej Serwisu polega na wyświetlaniu treści ogłoszenia, która jest widoczna w zbiorczym zestawieniu ogłoszeń z danej kategorii na stronie głównej Serwisu w dziale „ogłoszenia promowane”. Czas trwania usługi może wynosić minimalnie 7 dni, a maksymalnie przez cały okres publikacji ogłoszenia. Koszt usługi wynosi … zł brutto za każdy dzień realizacji usługi przy czym płatność dokonywana jest zbiorcza za cały okres na jaki usługa została zamówiona.
9. W celu dokonania zakupu konkretnej usługi Usługodawca może zaznaczyć odpowiednie pola na formularzu dodawania ogłoszenia. W takim przypadku przed publikacją ogłoszenia Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia warunków realizacji usługi zgodnie z preferencjami Użytkownika co do rodzaju usługi i planowanego okresu korzystania z usługi.
10. W przypadku chęci skorzystania z danej usługi po dokonaniu ogłoszenia Użytkownik powinien skontaktować z Usługodawcą mailowo wysyłając wiadomość e-mail pod adres [email protected] w celu ustalenia warunków realizacji usługi zgodnie z jego preferencjami co do rodzaju usługi i planowanego okresu korzystania z usługi. W takim przypadku po otrzymaniu zgłoszenia Strony ustalą warunki realizacji usługi zgodnie z preferencjami Użytkownika co do rodzaju usługi i planowanego okresu korzystania z usługi.
11. Realizacja konkretnej usługi rozpoczyna się od momentu jej aktywacji, która dokonywana jest po ustaleniu między Użytkownikiem i Usługodawcą zakresu promocji ogłoszenia i dokonaniu przez Użytkownika opłaty, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od dnia zapłaty przez Użytkownika.
12. Strony w toku indywidualnych negocjacji mogą ustalić korzystniejsze warunki realizacji usługi niż te, które wynikają z Regulaminu.
§ 6 Newsletter i subskrypcja
1. Każda osoba odwiedzająca Serwis ma możliwość skorzystania z usługi subskrypcji danej kategorii ogłoszeń dostępnych w Serwisie przesyłanych drogą mailową na podany adres.
2. Aby dokonać subskrypcji należy skorzystać z modułu dostępnego w zakładce danej kategorii ogłoszeń w Serwisie opatrzonego nazwą „Subskrypcja”, w którym należy podać swój adres mailowy oraz zapoznać się z regulaminem oraz zaakceptować jego warunki poprzez zaznaczenie właściwego checkboxu.
3. Zamówienie i otrzymywanie subskrypcji jest bezpłatne.
4. Osoba, która zamówiła usługę Subskrypcji może z niej zrezygnować w każdym czasie przez złożenie oświadczenia o rezygnacji z tej usługi w wiadomości mailowej skierowanej do nas na adres mailowy [email protected].
5. Każdy Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi Newsletter polegającej na przesyłaniu informacji drogą mailową na temat wybranych ogłoszeń opublikowanych w Serwisie.
6. Aby skorzystać z usługi Newsletter należy zaznaczyć odpowiedni checkbox na etapie dokonywania rejestracji w Serwisie oraz zapoznać się z regulaminem oraz zaakceptować jego warunki poprzez zaznaczenie właściwego checkboxu.
7. W celu skorzystania z usługi Newsletter po dokonaniu rejestracji należy przesłać wiadomość mailową do Usługodawcy na adres [email protected].
8. Zamówienie i otrzymywanie Newsletterów jest bezpłatne.
9. Osoba, która zamówiła usługę Newsletter może z niej zrezygnować w każdym czasie przez złożenie oświadczenia o rezygnacji z tej usługi w wiadomości mailowej skierowanej do nas na adres mailowy [email protected].
§ 7 Własność intelektualna
1. Materiały prezentowane na stronie stanowią własność Usługodawcy lub danego Użytkownika. Materiały te mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Korzystanie z tych materiałów poza przypadkami przewidzianymi w przytoczonej ustawie wymaga każdorazowej zgody ich autora.
2. Użytkownik oświadcza, że w stosunku do przekazywanych przez niego Usługodawcy materiałów, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (np. treści, zdjęcia itp.) dotyczących publikacji ogłoszenia
w Serwisie przysługują mu prawa autorskie umożliwiające rozporządzanie tymi utworami.
3. Użytkownik w celu umożliwienia Usługodawcy realizacji konkretnej Usługi udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji konkretnej Usługi, na następujących polach eksploatacji:
a. a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w pkt b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Umieszczając materiały w Serwisie, Użytkownik nieodpłatnie przenosi na Usługodawcę prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do materiałów umieszczonych w Serwisie przez Klienta.
5. Użytkownik zamieszczając zdjęcia lub inne materiały wyraża zgodę, na ich ewentualną zmianę (np. w zakresie rozmiaru) celem dostosowania do wymagań Serwisu.
§ 8 Zgłaszanie naruszeń
1. Użytkownicy oraz inne osoby mogą zgłaszać naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych i inne, które zostały przez nie zauważone w Serwisie.
2. Zgłoszenia można dokonać przesyłając wiadomość mailową opisującą okoliczności potwierdzające naruszenie na adres [email protected].
3. Usługodawca przeprowadzi postępowanie wyjaśniające oraz poinformuje osobę zgłaszającą naruszenie o poczynionych ustaleniach.
§ 9 Odstąpienie od Umowy
1. W przypadku Umów zawieranych poza lokalem Usługodawcy lub przy pomocy porozumiewania się na odległość Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta realizacja Umowy ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do złożenia wyraźnego oświadczenia. W przypadku wykonania prawa odstąpienia po zgłoszeniu wskazanego żądania, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione przez Usługodawca do chwili odstąpienia od Umowy.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
4. Konsument może odstąpić od Umowy:
1) przesyłając pocztą oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy,
2) przesyłając do Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: [email protected].
5. Konsument, korzystając z uprawnienia do odstąpienia od Umowy może sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu. Stosowanie załączonego wzoru nie jest obowiązkowe.
6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Usługodawca wyśle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w zwrotnej wiadomości e-mail).
8. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy uważa się ją za niezawartą.
9. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej.
10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 6 Odpowiedzialność i reklamacje
1. Konsumentowi przysługują względem Usługodawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady (art. 556-576 Kodeksu cywilnego), a postanowienia niniejszego Regulaminu w żadnym zakresie ich nie wyłączają ani nie ograniczają.
2. Reklamację dotyczącą świadczonych usług należy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: [email protected].
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane identyfikujące Konsumenta (w tym jego dane teleadresowe) składającego reklamację, oraz żądanie Konsumenta w związku
z zaistniałą wadą.
4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego złożonego przez Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał żądanie Konsumenta za uzasadnione.
§ 7 Pozasądowe metody rozwiązywania reklamacji konsumenckich
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporo?w konsumenckich droga? elektroniczna? za pomoca? unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wieloje?zyczna?, interaktywna? strone? internetowa? dla obsługi konsumento?w i przedsie?biorco?w da?z?a?cych do pozasa?dowego rozstrzygnie?cia sporo?w wynikaja?cych z zawarcia na odległos?c? umowy sprzedaz?y lub umowy o s?wiadczenie usług.
3. Spory pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę mogą zostać zakończone polubownie, np. w drodze postępowania:
1) w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które jest wszczynane na wniosek wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1063 z późn. zm.) na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 1014);
2) przed stałymi sądami polubownymi przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1063, z późn. zm.), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1356); sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Treści prezentowane na naszej stronie internetowej, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66
i 661 Kodeksu cywilnego, lecz winny być traktowane jako zaproszenie do składania ofert.
2. Umowa może być zawarta w języku polskim.
3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.
4. W przypadku powstania sporu na gruncie Umowy, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. W razie braku dojścia do porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty na drodze postępowania sądowego według właściwości ustalonej w oparciu o brzmienie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu. W stosunku do umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu aktualne na dzień zawarcia Umowy.
7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 24 godzin od chwili opublikowania w Serwisie.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
Załączniki
Załącznik do Regulaminu – Pouczenie o prawie do odstąpienia
i formularz odstąpienia od umowy

1. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Usługodawca zapewnia możliwość porozumiewania się w tym zakresie w następujący sposób:
1) przesyłając pocztą oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „PAULINKA” PAULINA JANKIEWICZ,
ul. Sudecka 23, 58-500 Jelenia Góra ,
2) przesyłając do Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: [email protected],
3) osobiście w miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę, tj. pod adresem: ul. Sudecka 23, 58-500 Jelenia Góra.
Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza do odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania tego prawa przez Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
1. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dostarczenia umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem poniższych okoliczności.
Jeżeli Konsument zażąda rozpoczęcia świadczenia usługi tłumaczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie on zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

2. BRAK PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług tłumaczenia, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 
Miejscowość……… data……….

.............................................
imię i nazwisko

..............................................
ulica, nr domu

..............................................
kod pocztowy, miejscowość

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „PAULINKA” PAULINA JANKIEWICZ
UL. SUDECKA 23,
58-500 JELENIA GÓRA

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość / poza lokalem przedsiębiorstwa(*)

Ja ………………….……………niżej podpisany/a odstępuję od umowy o świadczenie usługi …. zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa (*) w dniu ……………. nr………………..

……………………………………
Podpis konsumenta
(*) Niepotrzebne skreślić

wynajem mieszkań Wrocław